Definities

In deze tekst: “CedeCOM” betekent CedeCOM Productiemaatschappij S.L.,  en “Derde” of “Derden” betekent elk persoon of bedrijf die zaken doet met CedeCOM, of die optreedt namens een persoon, organisatie of bedrijf die zaken doet met CedeCOM (inclusief maar niet beperkt tot freelancers, talent, onderaannemers, agenten, tussenpersonen, zakelijke contacten, adviseurs, joint venture-partners en overheids- en overheidsinstanties).

 

Inleiding

CedeCOM veroordeelt corruptie en omkoping en zal dit niet tolereren. Het volgende bedrijfsbeleid beschrijft in detail hoe u zich zou moeten gedragen en wat u moet doen als u geconfronteerd wordt met corruptie. CedeCOM verwacht van alle derde partijen waarmee zij een relatie heeft deze bedrijfspolitiek te volgen. Indien veroordeeld voor een omkopingsdelict, kan CedeCOM of een derde partij een aanzienlijke boete krijgen en blijvende reputatieschade lijden. Als een individuele derde partij wordt veroordeeld voor een omkoping of corruptie delict, kan hij / zij maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen. De potentiële schade die wordt veroorzaakt door omkoping, zowel aan CedeCOM als aan een derde partij, is langdurig en weegt enorm op tegen elke mogelijke winst op korte termijn. Het is het beleid van CedeCOM om al de professionele activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit te voeren en voert een zero-tolerance politiek ten opzichte van corruptie en omkoping, overal waar CedeCOM actief is.

 

Doel van deze bedrijfspolitiek

Het doel van dit beleid is om:

 • De verantwoordelijkheid van CedeCom en haar medewerkers vast te leggen. CedeCom en haar medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om de toepasssing van deze politiek inzake omkoping en corruptie te monitoren;
 • te informeren en en leiding te geven aan degenen die met CedeCOM werken om omkoping en corruptie te herkennen en hoe het is aan te pakken. Zodoende zorgt CedeCOM ervoor dat degenen die met CedeCOM werken, voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen. CedeCOM neemt zijn wettelijke verantwoordelijkheden zeer serieus en eist dat derden datzelfde doen.

 

Verantwoordelijkheid voor dit beleid

De directie van CedeCOM is ervoor verantwoordelijk dat dit beleid in overeenstemming is met de wettelijke en ethische verplichtingen en dat alle personen die voor CedeCOM werken dit  beleid naleven. Derden zijn ervoor verantwoordelijk dat zij en iedereen die zij inschakelen om de diensten voor CedeCOM  te voltooien voldoen aan deze politiek volgens de  bepalingen van de Spaanse Organieke Wetten 5/2010 en 1/2015.

 

Controle en inspectie

De directie van CedeCOM zal de effectiviteit en de toepassing van dit beleid evalueren. Alle geïdentificeerde verbeteringen zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd en het bedrijfsbeleid wordt hierop aangepast. Interne controlesystemen en -procedures zullen worden onderworpen aan regelmatige externe audits om te verzekeren dat ze effectief zijn in het tegengaan van omkoping en corruptie.

 

Wat is omkoping?

Omkoping is de immateriële of materiele beloning die wordt aangeboden, beloofd of verstrekt om commercieel, contractueel, regelgevend of persoonlijk voordeel te behalen. Er zijn vier soorten overtredingen vastgelegd in de Organische Wetten 5/2010 en 1/2015:

• Het geven van steekpenningen.

• Het ontvangen van steekpenningen.

• Een buitenlandse openbare ambtenaar omkopen.

• Een bedrijfsovertreding van het niet voorkomen of niet signaleren van omkoping door een geassocieerd persoon ten behoeve van de organisatie/ bedrijf.

 

Geschenken en uitnodigingen

CedeCOM erkent dat geschenken en uitnodigingen een normaal onderdeel van het zaken leven en zaken doen is. Het is echter belangrijk dat bij het geven of ontvangen van geschenken of uitnodigingen wordt nagegaan of dergelijke geschenken en / of uitnodigingen normaal en passend zijn. CedeCOM verwacht dat derden die voor en met CedeCOM werken zullen overwegen of anderen binnen de audiovisuele sector zich bedienen van dergelijke uitodigingen of geschenken .. Derden dienen te overwegen of het geschenk of de uitnodiging in de gegeven omstandigheden ‘overdadig’ en ongewoon lijkt. Als het geschenk / de uitnodiging buiten de normale orde in de bedrijfssector wordt gegeven door degenen die redelijk en integer handelen, overweeg dan waarom het wordt aangeboden. CedeCOM stelt het op prijs dat de marktpraktijk van relatiegeschenken varieert. De afweging die moet worden gemaakt, is of het geschenk of de uitnodiging onder alle omstandigheden redelijk en verdedigbaar is. De bedoeling achter het geschenk moet altijd worden overwogen.

 

Wat is niet aanvaardbaar?

Bij het werken met of in opdracht van CedeCOM is het niet aanvaardbaar voor een Derde (of iemand die namens de Derde optreedt) om: • Een betaling, geschenk of uitnodiging te geven, een belofte om te geven of aan te bieden in de verwachting of hoop dat een zakelijk voordeel wordt ontvangen (in plaats van een zakelijke reden om het voordeel te bieden, zoals een lagere prijs, betere service, enz.), of om een ​​reeds verstrekt zakelijk voordeel te belonen; • een betaling, cadeau of uitnodiging te geven of beloven te geven, aan een overheidsfunctionaris, agent of vertegenwoordiger om een ​​routineprocedure te “vergemakkelijken” of te bespoedigen; • Een verzoek , belofte of aanbieding om een betaling te ontvangen van een derde partij waarvan u weet of vermoedt dat deze wordt aangeboden met het doel om een zakelijk voordeel te bemachtigen . • Een verzoek, belofte of aanbieding van een ​​geschenk of uitnodiging te accepteren van een derde partij als u weet of vermoedt dat het wordt aangeboden in de verwachting dat een zakelijk voordeel door CedeCOM in ruil daarvoor wordt verstrekt; • Deelnemen aan activiteiten die kunnen leiden tot een schending van dit beleid.

 

Verwachte verantwoordelijkheden van derden

De Derde zal:

• Voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, codes en sancties met betrekking tot anti-omkoping en corruptiebestrijding, inclusief maar niet beperkt tot de organieke wetten 5/2010 en 1/2016;

• geen activiteiten, praktijken of gedragingen ondernemen die volgens de organieke wetten 5/2010 en 1/2015 een strafbaar feit zouden vormen indien dergelijke activiteiten, praktijken of gedragingen in Spanje worden uitgevoerd;

• voldoen aan dit beleid;

• ervoor zorgen dat alle personen die verbonden zijn aan of handelend namens de Derde zich aan dit beleid houden.

Elke schending van dit beleid zal als een zeer ernstige inbreuk worden beschouwd en de derde partij wordt verwezen naar de bepalingen tegen corruptie en omkoping die deel uitmaken van de contractuele overeenkomst van de diensten ​​tussen de derde partij en CedeCOM.

Het voorkomen, opsporen en melden van omkoping en andere vormen van corruptie zijn de verantwoordelijkheid van iedereen die voor en met CedeCOM werkt.

Derden zijn verplicht activiteiten te vermijden die kunnen leiden tot een schending van dit beleid. De derde moet zo snel mogelijk contact opnemen met zijn / haar contactpersoon bij CedeCOM bij vermoeden van een  overtreding van dit beleid of  het vermoeden dat de overtreding in de toekomst kan voordoen. CedeCOM behoudt zich het recht voor om elke contractuele relatie met een derde partij te beëindigen als deze dit beleid schendt.

 

Hoe maak je je zorgen kenbaar?

U wordt aangemoedigd om in een zo vroeg mogelijk stadium uw zorgen te uiten over een probleem of een vermoeden van een misstand. Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling geldt als omkoping of corruptie , of als u andere vragen heeft, dan bespreekt u deze met uw contactpersoon bij CedeCOM. De contactpersoon neemt hiervoor contact op met de directie van CedeCOM.

 

Bescherming

Degenen die weigeren steekpenningen te accepteren of aan te bieden, of degenen die bezorgdheid uiten of die de overtreding van anderen melden, maken zich soms zorgen over mogelijke repercussies. CedeCOM moedigt openheid aan en zal iedereen ondersteunen die te goeder trouw oprechte zorgen meldt. CedeCOM doet er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand enige nadelige behandeling krijgt als gevolg van het weigeren om deel te nemen aan omkoping of corruptie, of vanwege het te goeder trouw melden van hun vermoeden dat een feitelijk of potentiele  omkoping- of ander corruptiedaad is gepleegd, of in de toekomst kan gaan plaatsvinden. Een nadelige behandeling omvat beëindiging van de contractuele verbinding, het niet aanbieden van toekomstige arbeidsmogelijkheden, bedreigingen of andere ongunstige behandeling in verband met het melden van een probleem.

 

PLANNING POTENTIËLE RISICO SCENARIO’S: “RODE VLAGGEN”

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke rode vlaggen die kunnen ontstaan ​​in de loop van uw samenwerking met CedeCOM en die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid in relatie tot verschillende anti-omkoop- en anti-corruptiewetten. De lijst is niet bedoeld om volledig te zijn en dient alleen ter illustratie. Als u een van deze rode vlaggen tegenkomt terwijl u voor CedeCOM werkt, dient u ze te melden:

 1. u wordt ervan bewust dat een partij zich bezighoudt of is beschuldigd van het plegen van ongepaste zakelijke praktijken;
 2. u ontdekt dat een partij een reputatie heeft voor het betalen van steekpenningen, of vereist dat steekpenningen worden betaald aan hen, of een reputatie heeft voor het hebben van een “speciale relatie” met buitenlandse overheidsfunctionarissen;
 3. een partij dringt aan op het ontvangen van een commissie- of provisiebetaling om een ​​contract aan te gaan met CedeCOM, of een overheidsfunctie of -proces voor CedeCOM uit te voeren;
 4. een partij verzoekt om contante betaling en / of weigert een formele commissie of provisieovereenkomst te ondertekenen, of om een ​​factuur of ontvangstbewijs voor een gedane betaling te verstrekken;
 5. een partij verzoekt om betaling in een land of geografische locatie die verschilt van waar de derde partij woont of zaken doet;
 6. een partij verzoekt om een ​​onverwachte extra vergoeding of commissie om een ​​dienst te “faciliteren”;
 7. een partij vraagt overdadig entertainment of uitnodigingen om contractuele onderhandelingen of dienstverlening te beginnen of voort te zetten;
 8. een partij vraagt ​​dat een betaling wordt gedaan om potentiële juridische schendingen “over het hoofd te zien”;
 9. een partij verzoekt u om een ​​baan of een ander voordeel aan een vriend of familielid te verstrekken;
 10. u ontvangt een rekening van een partij die niet standaard lijkt of op maat is gemaakt;
 11. u merkt dat u of CedeCOM gefactureerd zijn voor een commissie- of provisiebetaling die te groot lijkt gezien de gegeven service;
 12. een partij vraagt ​​of vereist het gebruik van een agent, tussenpersoon, consultant, distributeur of leverancier die gewoonlijk niet wordt gebruikt door of bekend is bij CedeCOM; of
 13. je krijgt een ongewoon royaal geschenk of een uitbundige uitnodiging aangeboden voor een feestje.